POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Fundacja o nazwie ,,Planeta Kreatywna” zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym z dnia..05-12-2017..i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach (Dz.U.1984 Nr 21 poz.97 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie poniższego statutu.

§2.

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

§3.

1.Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

2.Czas trwania fundacji jest nieokreślony.

3. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zdań należących do strefy zadań publicznych lub celów statutowych Fundacji.

§4.

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Wałcz.

2.Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

3.Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§5.

1. Celem Fundacji jest organizowanie, prowadzenie i propagowanie działań terapeutycznych, aktywizujących i pomocowych w sferze, kultury, edukacji i zdrowia skierowanych w szczególności dla dzieci i młodzieży niedostawanej społecznie, a także dla osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

§6.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Propagowanie i upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego trybu życia;
 2. Stworzenie placówki edukacyjnej, ośrodka psychoterapeutycznego;
 3. Prowadzenie działań pomocowych dla osób wykluczonych społecznie i zawodowo, dzieci, osób niepełnosprawnych oraz seniorów;
 4. Odpłatną i nieodpłatną pracę z osobami niepełnosprawnymi, seniorami, przede wszystkim w zakresie rehabilitacji społecznej, zdrowotnej i zawodowej;
 5. Odpłatne i nieodpłatne organizowanie i prowadzenie działalności psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin;
 6. Odpłatne i nieodpłatne organizowanie warsztatów psychoterapeutycznych dla osób uzależnionych i ich rodzin i bliskich oraz współdziałanie z innymi organizacjami;
 7. Opracowanie i realizowanie programów profilaktycznych, edukacyjnych, i psychoterapeutycznych;
 8. Organizowanie odpłatnych i nieodpłatnych form wypoczynku;
 9. Odpłatne i nieodpłatne organizowanie spotkań, konkursów, warsztatów, konferencji i imprez kulturalno – edukacyjnych, sportowych oraz społeczno zawodowych;
 10. Prowadzenie kampanii na rzecz ochrony zwierząt;
 11. Stworzenie i prowadzenie centrum wolontariatu;
 12. Organizowanie odpłatnych i nieodpłatnych szkoleń dla wolontariuszy;
 13. Promowanie i rozwijanie kształcenia na odległość;
 14. Odpłatne i nieodpłatne prowadzenie portali internetowych będących bazami elektronicznych zasobów edukacji;
 15. Odpłatne i nieodpłatne tworzenie e-podręczników;
 16. Organizowanie odpłatnych i nieodpłatnych kursów i szkoleń na tematy związane z działalnością fundacji;
 17. Odpłatną i nieodpłatną współpracę z placówkami oświatowymi i wychowawczymi;
 18. Zbiórkę i pozyskiwanie funduszy na cele statutowe, zgodnie z ustawą o finansach publicznych;
 19. Współpracę z innymi fundacjami, stowarzyszeniami, instytucjami i firmami o podobnych celach działania;
 20. Propagowanie działalności Fundacji poprzez radio, telewizję, prasę i Internet;
 21. Sprzedaż materiałów reklamowych promujących Fundację;
 22. Odpłatne i nieodpłatne organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, i reklamowej;
 23. Odpłatne i nieodpłatne prowadzenie kampanii informacyjnych i szkoleniowych;
 24. Współpraca z organizacjami, instytucjami i osobami w kraju i za granicą a także z władzami samorządowymi, rządowymi i służbami mundurowymi w zakresie wymienionych w celach działania Fundacji;
 25. Odpłatne i nieodpłatne prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych, biuletynów i innych wydawnictw służących celom statutowym w szczególności w wersji elektronicznej;
 26. Uczestnictwo w odpłatnych i nieodpłatnych szkoleniach, warsztatach, seminariach, konferencjach podnoszących kwalifikacje wolontariuszy i pracowników Fundacji;
 27. Poradnictwo prawne dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 28. Pomoc prawną.

ORGANY FUNDACJI

§7.

Organami Fundacji są:

1.Zarząd Fundacji

2.Komisja Rewizyjna

§8.

Zarząd Fundacji

1.Pierwszy skład Zarządu Fundacji powołuje Fundator który wniósł wkład założycielski. Zarząd jest powołany na czas nieokreślony,

2. Zarząd Fundacji jest kolegialnym organem składającym się od 2 do 4 osób

3. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji oraz reprezentuje ją na zewnątrz

4. W skład Zarządu wchodzi od 2 do 4 osób w osobach Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu powołanych i wskazanych przez Fundatora,

5. Zarząd działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin,

6. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

7. Osoba powołana w skład Zarządu w tym Prezes i Wiceprezes, może w każdej chwili zostać odwołana przez wszystkich pozostałych członków Zarządu jednomyślnością głosów,

8. W miejsce osoby odwołanej Zarząd Fundacji może powołać inną osobę, przez głosowanie wszystkich członków zarządu jednomyślnością głosów,

10. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji zarówno w sprawach majątkowych jak i niemajątkowych składa Prezes Zarządu jednoosobowo, bądź łącznie dwóch Członków Zarządu.

11.Członkowie Zarządu mogą pozostać z Fundacją w stosunku zatrudnienia.

12.Zarząd zbiera się w razie potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

13.Posiedzenie Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu.

14.Posiedzenie Zarządu jest ważne, jeżeli uczestniczą w nim co najmniej dwie osoby powołane w skład Zarządu w tym Prezes, a wszyscy jego członkowie zostali poinformowani o terminie posiedzenia z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

15.Zarząd podejmuje decyzję w formie uchwał zwykłą większością głosów.

16.W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

17.Uchwały Zarządu podpisuje Prezes Zarządu lub upoważniony przez niego Członek Zarządu

18.Do kompetencji Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone w myśl przepisów i statutu dla innych organów Fundacji a w szczególności:

a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

b) zarządzanie majątkiem Fundacji,

c) kierowaniu bieżącą działalnością Fundacji w zakresie jej celów statutowych.

d) prowadzenie list ofiarodawców

e) decydowanie o przeznaczeniu zgromadzonych środków,

f) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu

g) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji stosownie do art.12 ust 2 ustawy o fundacjach

h) sporządzanie informacji z działalności Fundacji na każde żądanie Komisji Rewizyjnej,

i) ustalenie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji

j) inne sprawy nie zastrzeżone dla innych organów Fundacji

k) ustalenie regulaminu Biura Fundacji i Zarządu Fundacji,

l) dokonywanie zmian statutu, w tym zmiany celów statutowych,

m) powoływanie nowych członków Zarządu, przez głosowanie wszystkich członków Zarządu jednomyślnością głosów,

n) odwoływanie członków Zarządu,

19.Zarząd może powołać biuro Fundacji i jego Dyrektora

20.Do zadań biura Fundacji należą:

a)obsługa administracyjna Zarządu Fundacji

b)bieżąca obsługa administracyjna związana z działalnością Fundacji

21.Biuro Fundacji i jego Dyrektor działają w oparciu o regulamin i pełnomocnictwa Zarządu Fundacji,

22.Wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji i pracowników Biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków bez naruszenia zasobów finansowych przekazanych przez Fundatora.

§9.

Komisja Rewizyjna

1.Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej powołuje Fundator który wniósł wkład założycielski

2. Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.

3. Komisję Rewizyjną powołuje się na czas nieokreślony.

4. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i co najmniej 2 członków.

5. Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego, który kieruje działalnością Komisji Rewizyjnej.

6. Komisja Rewizyjna, działa w oparciu o uchwalony i przyjęty przez siebie regulamin,

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

c) nie mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej wynagrodzenia, mogą otrzymywać jednak zwrot uzasadnionych kosztów, nie wyższy jednak niż kwota najniższego wynagrodzenia określonego właściwymi przepisami prawa.

8. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) wykonywanie kontroli i nadzoru nad działalnością Fundacji,

b) propagowanie celów, dla których powstała Fundacja.

c) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej w tym Przewodniczacego,

d) opracowanie i przyjęcie regulaminu Komisji Rewizyjnej,

7. Komisja Rewizyjna wyraża opinie w sprawach przedłożonych przez Zarząd.

8. Komisja Rewizyjna ma prawo inicjować kierunki działań Fundacji.

9. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku kalendarzowym.

10. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje Przewodniczący, powiadamiając każdego Członka Komisji co najmniej na 14 dni przed datą posiedzenia.

11. Komisja Rewizyjna jest władna podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu i głosowaniu bierze udział co najmniej 2/3 członków, w tym Przewodniczący.

12. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

13. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

14. Z posiedzeń Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokoły.

15. Komisja Rewizyjna składa Radzie Fundacji coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.

16. Osoba powołana w skład Komisji Rewizyjnej w tym Przewodniczący, może w każdej chwili zostać odwołana przez wszystkich pozostałych członków Komisji Rewizyjnej jednomyślnością głosów,

17. Komisja Rewizyjna, może rozszerzyć swój skład o nowych członków, poprzez podjęcie uchwały przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej jednomyślnością głosów,

MAJĄTEK FUNDACJI

§10.

1. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski w kwocie 500 zł (słownie pięćset złotych) oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2. Zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§11.

Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są także :

1.dochody z odpłatnej działalności Fundacji w szczególności:

a) dochody z organizacji odpłatnych szkoleń, kursów, imprez kulturalno – edukacyjnych i sportowych,

b) dochody ze sprzedaży materiałów reklamowych,

2. darowizny, spadki, zapisy, subwencje,

3. dochody z innych czynności nie wymienionych powyżej, a służących do realizowania celów Statutowych Fundacji,

4. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

5. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,

6. dochody z aukcji internetowych

7. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w §5 statutu.

§12.

Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez Fundację długów przewyższających wartość darowizny lub spadku.

§13.

Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy

§14.

1. Fundacja ma prawo do gromadzenia swoich funduszy w walucie polskiej oraz w walutach obcych na rachunku bankowym i korzystania z nich zgodnie z prawem, jeżeli darowizna lub spadek na rzecz Fundacji nastąpiły w takiej walucie.

WŁAŚCIWY MINISTER

§15.

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister ds. Oświaty

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§16.

Fundacja może ustanawiać i nadawać własne honorowe tytuły i dyplomy oraz inne wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji jej celu.

§17.

Fundacja może być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to postanowień niniejszego statutu, przepisów prawa lub umów międzynarodowych. Uchwałę o członkostwie podejmuje Zarząd zgodnie ze statutem.

§18.

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają na drodze jednomyślnej uchwały podjętej w pełnym składzie Zarządu.

§19.

Statut wchodzi w życie z dniem wpisu Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.